Regulamin Karty Podarunkowej Le Désir
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – Le Désir Magda Wizner, ul. Cementowa 34, 15-677 Białystok;
  2. Salon Sprzedaży - położony na terytorium Polski, butik stacjonarny marki Le Désir oraz sklep online www.le-desir.pl;
  3. Karta Podarunkowa Le Désir – forma bonu towarowego - wydana na okaziciela, zakupiona przez Nabywcę, uprawniająca Użytkownika do realizacji zakupu w Salonach Sprzedaży, o wartości nominalnej wskazanej na karcie, do każdej karty przypisany jest indywidualny kod;
  4. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży Wydawcy otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Le Désir w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego;
  5. Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową Le Désir;
  6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży wyłącznie w Salonach Sprzedaży.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Le Désir oraz do realizacji Karty Podarunkowej Le Désir w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Le Désir.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Le Désir.
 4. Wartość Karty Podarunkowej Le Désir równa jest wartości nominału widniejącego na Karcie.
 5. Realizacja karty polega na zapłaceniu nią przez Użytkownika za zakup Towarów w Salonach Sprzedaży Le Désir w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa Le Désir nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 7. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Le Désir będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Le Désir, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 8. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Le Désir będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Le Désir, Salon Sprzedaży nie wydaje różnicy.
 9. Karta Podarunkowa Le Désir zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Aktywacja Karty Podarunkowej Le Désir następuje w momencie wydania jej Nabywcy. Karta Podarunkowa Le Désir nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Le Désir nie może zostać przedłużony.
 10. Karta Podarunkowa Le Désir może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.
 11. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Le Désir Nabywcy indywidualnemu (osobie fizycznej) ma miejsce w butiku stacjonarnym przy ul. Mokotowska 28, 00-558 Warszawa lub zostaje wysłane przesyłką kurierską (w przypadku zakupu karty w sklepie online).
 12. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Le Désir, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 13. Realizacja Karty Podarunkowej Le Désir przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Le Désir w sposób nieuprawniony.
 14. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Le Désir znajdującej się w posiadaniu Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 15. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Le Désir poprzez przekazanie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej oraz kodu indywidualnie przypisanego karcie.
 16. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Le Désir:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w salonach sprzedaży;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Le Désir w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Le Désir,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Le Désir, w szczególności: uszkodzenia Karty Podarunkowej Le Désir w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na niej.
 18. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Le Désir będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 19. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Le Désir mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.
 20. W wypadku zwrotu wszystkich Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Le Désir Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową Le Désir o tym samym nominale, co Karta Podarunkowa Le Désir, która była wykorzystywana przy zakupie zwracanych Towarów. Karta Podarunkowa Le Désir, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała 12-miesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania. W przypadku gdy zwrotem objęte są nie wszystkie Towary nabyte przy użyciu Karty Podarunkowej Le Désir wówczas należy dobrać Towar o tożsamej lub wyższej wartości. Jeżeli zostanie zasądzony zwrot reklamacyjny, wówczas wypłacany jest ekwiwalent pieniężny.
 21. Poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Le Désir Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 22. Poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Le Désir do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Le Désir Użytkownik potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Le Désir w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 23. Karta Podarunkowa Le Désir nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 24. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 25. Wydanie Karty Podarunkowej Le Désir Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Le Désir, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie lub w terminie 14 dni notę nie stanowiącą paragonu fiskalnego ani faktury Vat.
do góry
Rozmiar 34 36 38
Obwód klatki piersiowej 82 cm 86 cm 90 cm
Obwód talii 64 cm 68 cm 72 cm
Obwód bioder 90 cm 94 cm 98 cm
Wzrost 170 cm 170 cm 170 cm
Size 34 36 38
Chest 82 86 90
Waist 64 68 72
Hip 90 94 98
Inseam 170 170 170
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl